Beste leden van EKIJSA,

 

de afgelopen weken hebben we gesprekken gevoerd met een aantal trainers.

Deze gesprekken zijn positief verlopen in de zin dat de gevraagde trainers allemaal bereid zijn om met elkaar een team te vormen en een trainingsprogramma met beleid voor alle niveaus te ontwikkelen (zie bijlage).

 

Verder hebben we Erik Linthorst opdracht gegeven een nieuwe website te bouwen en Bas de Graaf zal voor een vernieuwd logo zorgen.

 

Wat de financiën betreft, lijkt het erop dat het seizoen 2018/2019 zonder verlies kan worden afgesloten, maar er is geen enkele buffer.

De begroting voor het seizoen 2019/2020 vergt dan ook direct actie!

 

De afgelopen jaren is het aantal leden bij EKIJSA met name in de wedstrijdgroep teruggegaan en ook onder de recreanten is er altijd natuurlijk verloop.

Hierdoor hebben we op dit moment onvoldoende financiële draagkracht voor het komende seizoen. Het bestuur kan en wil dit niet uit privévermogen compenseren.

 

Daarom hier twee dringende oproepen aan alle leden:

We zijn dringend op zoek naar leden voor de commissie sponsoring & subsidies en willen die per direct instellen, zodat deze aan de slag kan.

Dus heb je hier ervaring in, meld je a.j.b.!

 

Ben je zzp-er, heb je een eigen bedrijf, werk je voor een bedrijf dat aan giften en sponsoring doet  – EKIJSA is blij met incidentele giften en ook structurele giften vanaf de looptijd van 1 jaar.

Hiertegenover kunnen we op dit moment een link op onze website aanbieden en we zijn van plan om in de loop van het komende seizoen tenminste een netwerk-borrel voor sponsors te organiseren.

 

Tot slot – we kunnen ons voorstellen dat als je kind een keer per week schaatst een ALV van de club niet zo belangrijk voor je voelt.

Toch verzoeken we jou op 3 juli 2019 naar de ALV te komen om samen letterlijk met de hele club een nieuwe start te kunnen maken!

 

 

Dear members of EKIJSA,

 

the past weeks we talked to a couple of trainers.

The good news is that the trainers we talked to are all willing to build a team and to create together training-programs for each level (take a look at the attachment).

 

We asked Erik Linthorst to build a new homepage and Bas de Graaf will create a new logo for the club.

 

About our finances we can tell, that it seems that we can close the past winter season without any loss, but also with cero reserves.

The estimate for the coming season requires direct action!

 

Over the past years the number of members in the competition section decreased and also amongst recreative skaters there’s a natural coming and going.

Because of this at the moment the club has not enough financial resources for the coming season. The board cannot and does not want to compensate this out of private capital.

 

Therefore, you find here two very urgent calls to everyone:

We need to install a commission for sponsoring and subsidy immediately. We need members to participate in this commission and start their activities directly.

If you are able to help with this, please contact us!

 

Are you a zzp-er, do you have your own company or do you work for a company that does donations and sponsoring – EKIJSA is happy with occasional donations or on-going sponsoring for one year or longer.

We can offer you for the moment a link on our new homepage and we plan to organize at least one network get together for sponsors in the coming season.

 

Last but not least – we can imagine that if your kid skates once a week that the ALV (general member meeting) of the club doesn’t feel so important to you.

Nevertheless, we ask you to join the ALV on July 3dr 2019 to make a new start literally with the entire club!

 

 

Met vriendelijke groet, Kind regards

 

Ralph van der Horst (voorzitter EKIJSA)

Ellen de Weger (penningmeester EKIJSA)

Kristina Hörschläger (secretaris EKIJSA)